Gegevens stichting

Stichting ISCCM

Zetel: Maastricht

Opgericht 25-1-2023

Adres:

Contact: M.J.Post, email: m.post@maastrichtuniversity.nl; tel 0031 – (0)6 – 18 84 01 93

Website: www.culturedmeatconference.com

KvK: 89062868

RSIN: 864867293

BTW: NL864867293B01

Bestuur

de heer Marcus Johannes Post, voorzitter sinds 25-01-2023

mevrouw Vivian Maria Henriëtte Schellings, Secretaris en penningmeester sinds 25-01-2023

de heer Bernhard Martijn Juliaan van der Meulen, lid sinds 25-01-2023

Doel van de Stichting

1. Het doel van de Stichting is het organiseren en ondersteunen van een jaarlijks internationaal wetenschappelijk congres over cultured meat (kweekvlees); het ISCCM congres.

2. De Stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het congres te organiseren en de financiering, inclusief innen van registratie en sponsorgelden, te regelen en beheren.

4. Het congres wordt georganiseerd in nauw overleg met het wetenschappelijk organisatiecomité, dat verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke inhoud.

5. De doelgroep bestaat uit mensen die werkzaam zijn als wetenschapper of als wetenschappelijk medewerker werken in een veld dat nauw betrokken is bij het kweken van vlees.

Vermogen van de Stichting

De stichting is een entititeit zonder winstoogmerk.

Het vermogen van de Stichting kan worden gevormd door:

1. opbrengsten van activiteiten van de Stichting; Specifiek bestaan deze uit registratie bijdragen van congres participanten en van sponsoren van het congres. Deze bijdragen hebben een internationaal karakter;

2. minus uitgaven voor beheer van de stichting beheer en uitgaven t.b.v. organisatie van het ISCCM congres. Deze laatste hebben ook een internationaal karakter, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding voor uitgenodigde sprekers;

3. subsidies;

4. bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren;

5. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

6. alle andere baten.

Het congres wordt georganiseerd en gebudgetteerd zonder winstoogmerk. Elk jaarlijks resulterend saldo wordt verrekend met het vermogen van de stichting. Het eigen vermogen van de stichting is maximaal 75% van het congres budget. Op basis van ervaring opgedaan tijdens eerder edities is het te verwachten congres budget 100-200K euro. Deze buffer is nodig om de kosten van onverwachte afgelasting van het congres (bijv door pandemie) op te kunnen vangen.

Indien bij opheffen van de stichting er een positief vermogen resteert, zal dit worden verdeeld over: The Good Food Institute, (www.gfi.org), en New Harvest (www.new-harvest.org).

Bestuur

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar, maar maximaal twee maal.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en beperkte vacatiegelden.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt per jaar nog één vergadering gehouden. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van audio- of videocommunicatie.

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting.

Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen. Dat kan ook langs elektronische weg. Bij het nemen van een besluit op deze wijze moeten alle bestuursleden in het te nemen besluit gekend zijn. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem en alle stemmen zijn gelijkwaardig. Geen enkele bestuurder heeft beslissings- of vetorecht op besluiten aangaande de financiën van de stichting. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Financiële rapportage

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Het bestuur houdt een administratie bij van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden.

Het bestuur is stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting, vast. Het bestuur is bevoegd deze termijn eenmalig te verlengen met een periode van vier maanden.

De administratie zoals boeken, bescheiden en andere gegevensdragers worden gedurende zeven jaren bewaard. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.

Het jaarverslag bevat de jaarrekening van de stichting en de jaarlijks geworven inkomsten en uitgaven ten behoeve van de organisatie van het congres, alsmede algemene uitgaven voor beheer van de stichting en individuele onkostenvergoeding en vacatiegelden voor de bestuursleden. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen wordt gebruikt voor publicatie op de website.